Home / Over ons / Geschiedenis

Geschiedenis van het Campinastrand

Het Goor bestond vroeger uit heide- en moerasgronden en behoorde tot de ‘woeste’, niet ontgonnen gronden van de gemeente Dessel, waar iedere inwoner vrij gebruik kon van maken. Er kwamen vooral herders om hun kudden schapen te laten grazen en in de negentiende eeuw werd er veel turf gestoken. In het begin van de twintigste eeuw begon men de gronden van het Goor geleidelijk in cultuur te brengen.

"Vroeger reeds werd er in de weekbladen gewag gemaakt van de nuttige en aangename onderneming die het Gemeentebestuur van Desschel daarstelde door midden heide en bosschen, ter streke Het Goor een circa 10 hectaren groote vischvijver te graven en deze op dusdanige wijze te omringen met frisch houtgewas en schoone dreven: dat het en door zijne ligging en inrichting een welkome pleisterplaats en een aantrekkingsoord voor alle Toeristen en sportlievende bezoekers zou worden.
Thans vernemen wij met genoegen dat de Heer Theophiel Hens-Heylen (Sas V) de alomgekende Toeristenvriend en minnaar van
allerlei sport de uitbater is geworden van gezegden vijver. Op O.H.Hemelvaartdag 21 dezer zal dan de inrichting plechtig geopend worden. Wij weten sinds lang dat de Heer Hens geene moeite spaart om, wanneer hij eene zaak aanvat, dezelve tot een goed einde te brengen. Zoo wederom ditmaal zal op den dag der ingebruikstelling, 21 deze door zijn initiatief op den vijver gelegenheid geboden worden om met prachtige bootjes te spelevaren en des avonds zal het geheel feeëriek verlicht worden met vuurwerk, terwijl de leden der “Eendracht” hunne schoonste muziekstukken zullen uitvoeren.
Of de toeloop groot zal zijn tot het Goor op 21 mei hoeft waarlijk geen betoog. Ook tegen matige prijzen stelt de Heer Hens in verhuring kabienen voor de zwemsport, binst den Zomer, bootje, lijk hooger gezegd om een roeitochtje te maken op dit schoone kalme meer: vischgelegenheid zal er bij overeenkomst zijn voor de liefhebbers, lijnvisschers enz. en meer andere vermakelijkheden en zullen er steeds gevonden worden …”


 

Het Campina Strand was geboren. In december 1936 besliste het gemeentebestuur om nog eens vier visvijvers aan te leggen, die tegen 1 april 1938 volledig klaar zouden zijn. De commerciële uitbating van een gedeelte van het Goor kreeg een vaste vorm wanneer in 1944 de PVBA Kempenvrienden met Theophiel Hens, Julien Theeuws, Jozef Jacobs en Jules Slegers een aantel percelen en vijvers huurde met “het doel de bovengenoemde perceelen visvijvers in te richten tot en uit te baten als moderne roei- en zwemgelegenheid”. De gemeenteraad hechtte zijn akkoord aan dit voorstel “overwegende dat de aanleg van een behoorlijke badinrichting in open lucht van aard is de openbare gezondheid te bevorderen en de mogelijkheden tot lichamelijke opvoeding vermeerdert, desgevallend ook voor de schooljeugd.

 

2013

Het Campina Strand wordt vandaag nog altijd commercieel uitgebaat door de B.V.B.A. De Kempenvrienden . Het is een ideale uitvalsbasis om te wandelen en te fietsen. Kampeerders en dagrecreanten zijn van harte welkom. 'Tegen matige prijzen’ kan men er altijd terecht voor een verfrissing in een moderne cafetaria of op het gezellige terras.

Privacy Disclaimer - DaveL Webdesign Campinastrand © 2010