Home / Over ons / Huisreglement

Huisreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Download Huisreglement

 

ART. 1    Al wie op het terrein verblijft, is verplicht dit reglement in acht te nemen. Elke inbreuk op het reglement (zowel naar de letter als naar de geest) kan onmiddellijke verwijdering van de camping tot gevolg hebben, zonder enige schadevergoeding of terugbetaling naar de overtreder toe.
ART. 2    De kampeerders moeten zich bij hun aankomst verplicht laten inschrijven. Wijzigingen van persoonlijke gegevens (bijv. adreswijziging, wijziging van telefoonnummer,…) dienen zo snel mogelijk en steeds schriftelijk doorgegeven te worden aan de zaakvoerder.
ART. 3    Een bevoegde persoon wijst de kampeerplaatsen aan (Wild kamperen is dus uit den boze).
ART. 4     De maximale lengte van de caravans bedraagt acht komma zeven (8,7) meter.
ART. 5    De toegangswegen en binnenwegen op de camping dienen, omwille van veiligheids- en toegankelijkheidsredenen, steeds vrij te blijven van geparkeerde wagens en/of andere voertuigen.
ART. 6    Elke persoon (kampeerder, bezoeker, …) dient steeds de algemene openbare zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht te nemen.
ART. 7    Na 22.00 uur is stilte op de camping een vereiste.
ART. 8    Zwemmen is enkel toegestaan onder het permanente toezicht van een daarvoor gediplomeerde persoon en uitsluitend in de daarvoor bestemde zwemvijver. Indien er een rode vlag hangt mag er niet gezwommen worden.
ART. 9    Omwille van het garanderen van de nachtrust op de camping is het verkeer van motorvoertuigen tussen 22.00 uur en 07.00 uur uitdrukkelijk verboden. De max. snelheid is steeds10 km/u. Overtreders zal de toegang tot de camping met hun voertuig ontzegd worden.
ART. 10    De voertuigen die toelating hebben verkregen om zich op de camping te bevinden, moeten verplicht gestationeerd worden op de eigen staanplaats.
ART. 11    Geen enkele vorm van wapens en drugs mag op het kampeerterrein worden binnengebracht, gebruikt of verhandeld. Elke vorm van overlast terzake leidt tot verwijdering van de camping.
ART. 12    In of rond de kampeerverblijven mogen geen handelingen of bedrijvigheden plaatsvinden, noch goederen worden opgestapeld die brand kunnen veroorzaken of de brandveiligheid op de camping in het gedrang kunnen brengen.
ART. 13    Gas-, petroleum-, elektrische- en andere kook- en verwarmingstoestellen dienen steeds aan alle wettelijke veiligheidsnormen te voldoen en correct gebruikt te worden. Verwarming en electrische toestellen mogen nooit in gebruik zijn bij afwezigheid tijdens de sluitingsperiode van begin november tot 1 maart.
ART. 14    Leidingwater voor persoonlijk gebruik kan van de verschillende aftappunten worden afgenomen en  gestockeerd in waterreservoirs die op de eigen huurplaats dienen te worden geplaatst. Er mag onder geen enkele voorwaarde een permanente waterleiding van een van de aftappunten naar de eigen huurplaats worden voorzien.
ART. 15    Krachtens art. 89, 8* van het veldwetboek mag er geen enkel vuur worden gemaakt op minder dan 100 m van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, graan, stro en hooischelven of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
ART. 16    Alle kampeerplaatsen, alsook de installaties en gebouwen voor gemeenschappelijke doeleinden, moeten volkomen rein gehouden worden en door iedereen met de nodige zorg en respect gebruikt worden. Diefstal, vandalisme en ander wangedrag zal steeds aan de politie gemeld worden.
ART. 17    Het is verboden het geproduceerde afval en vuilnis elders te deponeren dan op de daartoe bedoelde plaatsen. Alle huishoudelijk papier-, karton- en glasafval dient vooraf gesorteerd te worden en gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene containers in het containerpark vooraan de camping. Huishoudelijk restafval komt enkel in de oranje vuilniszakken (te verkrijgen bij de campingverantwoordelijke, de verantwoordelijke van de cafetaria en de verantwoordelijke van de campingwinkel) en na correct dichtbinden in de daartoe bestemde container van het containerpark terecht. Groenafval (gazon, fijn snoeihout, bladeren,…) en ander bijzonder afval, wordt door de producent zelf naar het containerpark van de gemeente Dessel gebracht. Een toegangskaart kan afgehaald worden bij de campingverantwoordelijke of in de kantine.
ART. 18    Indien door de zaakvoerder, of een door hem aangestelde verantwoordelijke, wordt vastgesteld dat er zich op of rond de huurplaats zwerfvuil bevindt, dient de huurder te allen tijde in te gaan op de order het afval zo snel mogelijk en op eigen kost te verwijderen.
ART. 19    Het uitgraven en/of omwoelen van de bodem is steeds verboden (art.1 veldwetboek).
ART. 20    De afvoer van afvalwater, afkomstig van keuken, lavabo’s en andere sanitaire voorzieningen (uitgezonderd chemische toiletten) alsook het regenwater dient te gebeuren via het aanwezige rioleringsnetwerk (f 110 mm) voor zover dit op het perceel voorhanden is. Het lozen van niet afbreekbaar afval (plastic, kleding, natte doekjes, ...), schadelijk en/of gevaarlijk afval (frietvet !) is ten strengste verboden.
ART. 21    Bij al dan niet opzettelijke schade aan de installaties, zowel van privé-personen als van het kampeerterrein, of bij een ongeval, dient de campingverantwoordelijke onmiddellijk verwittigd te worden. Tevens is het verboden om, zonder toestemming van de betrokken huurder, andermans perceel of woning te betreden of te beklimmen.
ART. 22    Honden mogen buiten het gehuurde perceel nooit los rondlopen, en binnen het eigen perceel alleen maar indien het terrein zodanig is afgebakend waardoor te allen tijde de zekerheid wordt geboden dat het dier (of dieren) niet kan (kunnen) losbreken, noch dat ze derden kunnen aanvallen en/of verwonden. Het zwemmen van de honden wordt, omwille van hygiënische redenen, nooit toegestaan in de vijvers van het domein (regelgeving m.b.t. blauwe vlag criteria BBL). Om dezelfde reden is ook de winkel en de frituur voor honden en andere huisdieren verboden terrein. Op het terrein mag een leiband maximum 3 meter lang zijn Op het strand zelf zijn geen honden toegelaten omwille van hygiënische en veiligheidsredenen Het gebruik van poepzakjes is overal verplicht.
ART. 23    In elke bungalow en caravan op de camping dient een blusapparaat aanwezig te zijn met geldig keuringsbewijs (jaarlijks te vernieuwen). Tevens is elke bezitter van een bungalow en/of caravan verplicht een brandverzekeringspolis af te sluiten met inbegrip van een dekking voor “schade aan derden”. Deze polis moet voorgelegd worden bij de eindafrekening of op verzoek van de uitbater.
ART. 24    Het seizoen voor de vaste staanplaatsen loopt van 1 maart tot en met 31 oktober van het lopende jaar. Het staangeld dient in mei voldaan te zijn.
Van begin november tot begin maart is er enkel tijdens de weekends elektriciteit aanwezig. Tijdens de weekdagen in deze periode is de camping dan feitelijk gesloten en zijn overnachtingen niet toegelaten. Overwinteren op de camping is ten strengste verboden en kan aanleiding geven tot definitieve verwijdering.
ART. 25    Afdaken, vaste pergola’s, andere vaste constructies en alles wat als aanbouw kan worden beschouwd, zijn niet toegelaten.
ART. 26    Elk perceel mag voorzien worden van één (1) opbergtent of opberghok. Dit laatste dient steeds onder de vorm van een tuinhuisje te zijn dat volgens het nieuwe campingdecreet overal uniform moet zijn.
ART. 27    Omwille van de garantie op rust, is het niet toegelaten in de maanden juli en augustus bouwwerken of verbouwingswerken uit te voeren.
ART. 28    Het door de huurder plaatsen van zwembad(en), zowel op het eigen perceel als elders op het campingdomein, is (zijn) niet toegelaten.
ART. 29    Indien een staanplaats ten gevolge van niet betaling van de huurgelden voor een lopend jaar niet bewoond kan worden,  kan de zaakvoerder in hoofde van de BVBA na aangetekende verwittiging overgaan tot elke maatregel die voor een afhandeling noodzakelijk is, tot en met verwijdering, verkoop of afbraak van de caravan, teneinde het verschuldigde saldo te kunnen recupereren.
ART. 30    De verkoop van een caravan of chalet kan enkel definitief gesloten worden in aanwezigheid van koper en verkoper op het kantoor van de uitbater en na zijn akkoord. Een object met schuldenlast kan nooit verkocht worden zonder dat de schuld vereffend werd.
ART. 31    Het is eenieder verboden zich te domiciliëren of zijn hoofdverblijfplaats te hebben op het terrein.

ART. 32    Tijdens de sluitingsperiode mag er geen enkel electrisch of ander toestel ingeschakeld zijn op weekdagen of zonder aanwezigheid.

ART. 33    Een waarborg van 100euro wordt gevraagd,deze zal bij vertrek als aan de vorige voorwaarden voldaan zijn terugbetaald worden.

                                     Namens de BVBA “De Kempenvrienden”

Privacy Disclaimer - DaveL Webdesign Campinastrand © 2010